Wednesday, 13 May 2020 / Published in Новини
“НЕКСАС” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0097-C01  в изпълнение на проект „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в “Нексас” ЕООД” по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, която се изпълнява в рамките на Оперативна
TOP